Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 8aad: Cadadka, 12aad