Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 10aad: Cadadka, 1aad:  Bilaha January, February iyo March