Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 7aad: Cadadka, 10aad