Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 9aad: Cadadka, 2aad:  Bilaha  April, May iyo June