Faafinta Rasmiga ah: Sanadka, 9aad: Cadadka, 4aad: Bilaha Oct-December